اعضای هیئت‌مدیرۀ دورۀ اول (۱۳۹۵-۱۳۹۸)

فریبرز مجیدی

رئیس هیئت مدیره

مترجم و ویراستار. ۱۳۱۹ در مشهد به دنیا آمد. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی و مدیریت آموزش دریافت کرد. سپس، به استخدام آموزش و پرورش شهر بابل درآمد. تا زمان بازنشستگی، شغل معلمی در دبیرستان و استادی دانشکدۀ فنی بابل را عهده‌دار بود. پس از آن، به تهران نقل ‌مکان کرد. همکاری او با مراکز فرهنگی تهران از جمله بنیاد دانشنامۀ فارسی در ترجمه و تدوین مجموعۀ زندگی‌نامۀ علمی دانشوران از سوابق درخشان اوست. در حال حاضر، علاوه بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مشاور و ارزیاب شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و نیز ارزیاب سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است.

برخی از مهم‌ترین ویرایش‌های اوست:

دایره‌المعارف دموکراسی، زی‍رن‍ظر س‍ی‍م‍ور م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍پ‍س‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ک‍ام‍ران‌ ف‍ان‍ی‌ و ن‍ورال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌، وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر و ف‍ری‍ب‍رز م‍ج‍ی‍دی‌، تهران، وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، ۱۳۸۳؛

دانشنامۀ دانش‌گستر، زیر نظر محسن خلیجی اسکو‌یی و کامران فانی و محمد‌علی سادات، تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر، ۱۳۸۹.

از تألیفات اوست:

فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، تهران، فرهنگ معاصر، ۳۸۱.

همچنین مقالات ایشان در زندگی‌نامۀ علمی دانشوران و دانشنامۀ دانش‌گستر درج شده است.

برخی از ترجمه‌های اوست:

آم‍وزش‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍س‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ (اق‍دام‌ م‍ح‍ل‍ی‌ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌)، ج‍ول‍ی‌ م‍رت‍وس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ان‍س‍ی‌ ف‍لاورز، م‍ل‍ی‍ک‍ادات‌، دنیای مادر، ۱۳۸۱.

اس‍ب‍ه‍ای‌ ل‍گ‍ام‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‍وک‍ی‍و م‍ی‍ش‍ی‍م‍ا، تهران، قطره، ۱۳۷۱.

ای‍دئ‍ول‍وژی‌ و اوت‍وپ‍ی‍ا، ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ارل‌ م‍ان‍ه‍ای‍م‌، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

بین‌النهرین و ایران قدیم، م.ا.ل. ملوئن، تهران، قطره، ۱۳۹۵.

زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ذه‍ن‍ی‍ت‌: از ک‍ان‍ت‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌، ان‍درو ب‍ووی‌، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»‏‫، ۱۳۸۸.

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ع‍م‍ل‌: م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌، ادم‌ م‍ورت‍ون‌، تهران، مازیار، ۱۳۸۲.


هومن عباسپور

نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی فقط تا مقطع کارشناسی پیش برد. سوابق شغلی و فرهنگی او عبارت است از: ویراستار مجلۀ گردون به‌سردبیری عباس معروفی، ویراستار مجله‌ی تکاپو به‌سردبیری منصور کوشان، مدیر ویرایش دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای صداوسیما، مدیر بخش «ایران و اسلام» در دانشنامۀ دانش‌گستر و عضو و دبیر شورای عالی ویرایش دانشنامۀ دانش‌گستر. اکنون مدیر مسئول انتشارات همیشه و سرویراستار نشرچشمه است. سال‌هاست که درس‌های ویرایش زبانی، کارگاه ویرایش، آشنایی با انواع نگارش، آشنایی با منابع ویرایش زبانی و صوری را در مراکز گوناگون فرهنگی، از جمله مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران، تدریس می‌کند.

از ویراسته‌های اوست:

شاهنامه از دست‌نویس تا متن، تألیف جلال خالقی مطلق، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۹۰.

سودای مکالمه، خنده، آزادی، مجموعه نوشته‌هایی از میخائیل باختین، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران، آرست، ۱۳۷۳.

سینمای قوم‌پژوهی، تألیف شهاب‌الدین عادل، تهران، سروش، ۱۳۷۹.

پیراهن‌های همیشه، نوشتۀ حمیدرضا صدر، نشرچشمه، ۱۳۹۷.

نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تألیف زیر نظر علی‌اکبر ولایتی، انتشارات امیرکبیر.

از تألیفات اوست:

شیوه‌نامۀ دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران، تهران، فرهنگستان پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین مقالاتی در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و دانشنامۀ ادب فارسی (تهران، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)؛ مقالات متعددی در موضوع ویرایش و معرفی کتاب و مباحث ادبی در مجلاتی چون جهان کتاب.

از ترجمه‌های اوست:

«اسپرانتو می‌تواند پیوندگاه زبان‌ها باشد»، گفت‌وگو با اومبرتو اکو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۴۶-۴۷ (مرداد و شهریور ۱۳۸۰).

«هیچ نخلی حکایت نمی‌کند»، هایکوهایی از تمپو یامادا، آینۀ اندیشه، دورۀ جدید، ش ۱.

«آی غول‌های سنگی»، شعرهایی از مارکتا پروخازکووا، با همکاری علیرضا دولتشاهی، کیهان فرهنگی، سال ششم، ش اسفند ۱۳۶۹.


مهناز مقدسی

از اعضای مؤسس، عضو هیئت مدیره، دبیر انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۷ در دورود متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی ادامه داد. همکاری با دانشنامۀ جهان اسلام، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی (در طرح دایره‌المعارف پزشکی اسلام ایران)، و مؤسسۀ دانش‌گستر در سوابق شغلی اوست. «درس مرجع‌شناسی و شیوه‌های استناد» از جمله درس‌هایی است که در چند مرکز آموزش ویرایش تدریس کرده است. عضو هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مدیر داخلی انتشارات همیشه است.  مهناز مقدسی، به همراه سیروس پرهام و مهدی قنواتی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌‌های اوست:

فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (دبیر علمی و ویراستار)، تهران، ارتباط نوین، ۱۳۹۴، ۲ جلد.

تقویم تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (سرویراستار)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۰-۱۳۹۲، ۴ جلد.

ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان، تورج دریایی، ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران، پارسه، ۱۳۹۱.

تاریخ شفاهی کتاب، به کوشش نصرالله حدادی، تهران، خانه کتاب، ۱۳۹۵.

از تألیفات اوست:

دانشنامه‌های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۴.

همچنین، مقالات متعددی از او در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی (تهران، سروش)، دانشنامۀ دانش‌گستر (تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر)، فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (تهران، ارتباط نوین) منتشر شده است.


فتح‌الله فروغی دهکردی

عضو هیئت مدیره، خزانه‌دار، مدیر کمیسیون حقوقی انجمن صنفی ویراستاران

ناشر، ویراستار، کارشناس نشر. ۱۳۳۱ در شهر بروجن متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی تا مقطع کارشناسی پیش برد. او سال‌ها در حوزه نشر فعالیت داشته و مشاورت و مدیریت چندین مرکز و انجمن را عهده‌دار بوده است، از جمله مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی، مؤسس و عضو هیئت مدیرۀ انجمن فرهنگی کتاب کودک و نوجوان، مسئول هماهنگی و تولید مجلات رشد، مسئول هماهنگی تولید پژوهش آموزش و پرورش، عضو شورای تألیف کتاب‌های درسی، عضو و مشاور هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران، مدرس دوره‌های آموزشی ناشران.

برخی از ویرایش‌های اوست:

دستور توصیفی زبان فارسی، فریدون اکبری و بهنام علوی‌مقدم و حسین قاسم‌پور، تهران، شورا، ۱۳۸۸.

مدیریت و رهبری کسب و کار (مجموعه ۴ جلدی)، مشهد، زرین کلک آفتاب، ۱۳۹۴.

کتاب مربی برای تولید محتوای فعالیت‌های مراکز پیش دبستانی (دورۀ۳ جلدی)، نبی‌الله صادقیان و شیرین برزین، تهران، ۱۳۸۹.

برخی از تألیفات اوست:

دفتر انشای من (مجموعه)، فتح‌الله فروغی و فاطمه حیدرنیا و جعفر خرازی، تهران، شورا، ۱۳۹۰.

راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی (مجموعه کتاب‌های همیاری با معلم، همراه با خانواده)، تهران، شورا، ۱۳۹۴.

«همراه با تجربه»، رشد آموزش راهنمای تحصیلی، سال ۴، ش ۱۳، بهار ۱۳۷۷.


مهدی قنواتی

از اعضای مؤسس، عضو هیئت مدیره، مدیر کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر و مدرس ویرایش. ۱۳۵۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد پیش برد. سپس، به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست. او پژوهشگر و مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی و عضو کارگروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. همچنین، در مراکز آموزش ویرایش از جمله مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسۀ نجوای قلم تدریس درس‌های ویرایش صوری، ساخت زبان فارسی، دستور زبان فارسی و ویرایش زبانی را عهده‌دار بوده است. مهدی قنواتی، به همراه سیروس پرهام و مهناز مقدسی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌های اوست:

مالیۀ عمومی و انتخاب عمومی، ان کولیس و فیلیپ جونز، ترجمۀ الیاس نادران و آرش اسلامی و علی چشمی، تهران، سمت، ۱۳۹۰.

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، حسن دانائی‌فر، تهران، سمت، ۱۳۸۶.

از تألیفات اوست:

«پیجن‌ها و کریول‌ها»، ترجمان، شماره دوم، تهران، ۱۳۷۸.

«هویت فرهنگی و زبان فارسی»، همشهری (روزنامه) ، آذر ۱۳۷۷.

«هویت ملی و جهانی‌شدن»، سیاست روز (روزنامه)، بهار ۱۳۸۰.

از ترجمه‌های اوست:

مشکلات سیاسی قفقاز در اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، تهران، دفتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۲.


بهروز صفرزاده

عضو علی‌البدل هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، فرهنگ‌نویس، ویراستار. ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی تا مقطع کارشناسی ادامه داد. در سال‌های ۱۳۷۰، شش سال در طرح ویرایش و دو چاپ کامپیوتری لغت‌نامه با مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا همکاری کرد. سپس، پنج سال در ویرایش و تألیف فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر دکتر حسن انوری، مشارکت کرد. آن‌گاه پنج سال در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در طرح تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی، همکاری داشت. پس از آن نیز حدود هشت سال در نشر کارنامه مشغول ویرایش و تألیف بود. وی اکنون در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا یکی از مؤلفان و ویراستارانِ لغت‌نامۀ بزرگِ فارسی است. تخصص صفرزاده فرهنگ‌نویسی و واژه‌شناسی است و در حوزۀ واژه‌های عربی در فارسی صاحب‌نظر و دارای تألیفاتی است.

از تألیفات اوست:  

فرهنگ زبان‌آموز فارسی، تهران، کانون زبان ایران، ۱۳۸۸.

فرهنگ فارسی گفتاری، تهران، کتاب بهار، ۱۳۹۵.

تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی تهران، کتاب بهار، ۱۳۹۵.

فرهنگ موضوعی فارسی، تهران، نشر نو، ۱۳۹۶.

دست‌نامۀ ویرایش، تهران، سده، ۱۳۹۶.


بهنام رمضانی‌نژاد

بازرس انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار و مدرس. در ۱۳۶۱ در رشت متولد شد. تا مقطع کارشناسی ریاضی کاربردی تحصیل کرد. از سال‌های میانی ۱۳۸۰ پژوهش‌های خود را در حوزۀ نشر استانی و ترویج کتابخوانی آغاز کرد. در ۱۳۹۰ مؤسسۀ فرهنگی و هنری معیار سخن را در شهر رشت تأسیس کرد. تدریس چند دوره درس‌های «کارگاه ویرایش»، «مهارت‌های نوشتن»، «ویرایش متون علمی»، « کارگاه آموزش نوشته‌های اداری و گزارش‌نویسی» را در مراکز فرهنگی و علمی شهر رشت عهده‌دار بوده است. وی همچنین سرپرستی تعدادی از ویراستاران مؤسسۀ فرهنگی و هنری معیار سخن را بر عهده دارد.

از تألیفات اوست:

کارنامۀ نشر گیلان (۱۳۸۵-۱۳۵۷) و راهنمای جامع ناشران استان گیلان. بهنام رمضانی‌نژاد و هادی میرزانژاد موحد و شادی پیروزی، رشت، فرهنگ ایلیا با همکاری ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ۱۳۸۷

راهنمای توصیفی مآخذ نهضت جنگل (از آغاز تا ۱۳۹۳)، بهنام رمضانی‌نژاد، حوزۀ هنری گیلان، در دست انتشار.

غلامرضا طاعتی (مشاهیر نشر کتاب ایران-۶)، تهران، مرکز کتاب‌پژوهی خانه‌ی کتاب، ۱۳۹۴.

برخی ویرایش‌های اوست:

کمانکش کور (مقالاتی دربارۀ ادبیات و نقاشی)، صلاح ستیتیه و دیگران، ترجمۀ ناصر قاسم‌نژاد، رشت، فرهنگ ایلیا، ۱۳۸۵

فضل بن حاتم نیریزی (زندگی و آثار ریاضیدان قرن سوم هجری)، علی‌اکبر ولایتی، تهران، امیرکبیر، کتاب‌های جیبی، ۱۳۹۳

دیوار (نمایش‌نامه)، ناتاشا محرم‌زاده، مشهد، بوتیمار، ۱۳۹۴


نازنین خلیلی‌‌پور

بازرس علی‌البدل و مدیر کمیسیون ویرایش انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگرِ فرهنگ و زبان‌های باستانی، ویراستار، مترجم. ۱۳۵۷ در سبزوار به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات ایتالیایی آغازکرد و تا مقطع دکتری فرهنگ و زبا‌ن‌های باستانی ادامه داد. در سال‌های تحصیل، در حوزۀ زبان‌های باستانی ایران، پژوهش‌های دامنه‌داری را به انجام رساند. سپس به دایره‌المعارف بزرگ اسلامی پیوست. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، دستیار و مؤلف بخش ایران‌شناسی و زبان‌شناسی و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ عضو بخش بررسی و کنترل مقالات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود. همچنین، دبیری اجرایی دومین و سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بر عهده داشت. خلیلی‌پور هم‌اکنون ویراستار انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجلات دانشگاه فرهنگیان، و مجلۀ جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس است و مسئولیت کمیسیون ویرایش انجمن صنفی ویراستاران را بر عهده دارد.

از ویرایش‌های او است:

مجموعه‌مقالات دومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، به‌کوشش محمود جعفری‌دهقی و نازنین خلیلی‌پور، تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴.

تاریخ جامع ایران (مجلدات ۱-۵)، به‌کوشش کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۹۳.

روایت آیت‌الله (مجموعه‌مقالات)، به‌کوشش یاسر هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۶.

از مقالات تألیفی او در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی است:

آگاثیاس؛ ائوتودموس؛ اُشتَوَدگاه؛ اَهونَوَدگاه؛ اورارتو؛ باگواس؛ پَراهوم؛ پِناتها؛ پورانَه‌ها؛ پوروشَه؛ جاماسب‌آسانا؛ جبله بن سالم؛ خورشید؛ خویدودَه؛ دموکدس؛ زبان عبری؛ سبزواری (گویش)؛ اردکانی (گویش)؛ سَگدید.

از ترجمه‌های اوست:

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی (ترجمه از ایتالیایی به فارسی)، پائولو دفینا، تهران، آوای خاور، ۱۳۹۶.

«اهورامزدا و دیگر بغان در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی»(ترجمه از ایتالیایی به فارسی)، گراردو نیولی، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، سال ۲۵، شمارۀ ۱، شماره پیاپی ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، تاریخ انتشار بهمن ۱۳۹۰.