کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش

کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی یکی از شش کمیسیون انجمن صنفی ویراستاران است. مهم‌ترین وظایف کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی عبارت است از: وظایف کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش شناسایی نیازهای علمی و پژوهشی حوزۀ نشر و ویرایش و برنامه‌ریزی برای اجرای پژوهش‌های مرتبط؛ برقراری ارتباط و برگزاری نشست با صاحب‌نظران و کارشناسان حوزۀ نشر و ویرایش به اطلاعت بیشتر دربارهکمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش[…]