بدین وسیله به آگهی می رساند، شروع کلاس  ویرایش رایانه ای که تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ مقرر شده بود، تغییر کرده است. و تاریخ دقیق برگزاری کلاس ازقبل به اطلاع خواهد رسید.

کمیسیون آموزش

پست های توصیه شده