دهم شهریور ۱۳۹۷ در کالیفرنیا درگذشت. درست یک سال پیش در همین روز. ۹۸ سال زیست، بیشترش در ایران و سال‌ها خارج از ایران.

در همدان زاده شد. از دانشگاه تهران دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت و در دانشکدۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن تحصیلاتش را تکمیل کرد. آموزگاری، استادی، ترجمه، تألیف، سرپرستی و سرویراستاری از مسئولیت‌هایی بود که داشت و به‌خوبی از عهدۀ آن‌ها برآمد. کارنامۀ فرهنگی‌اش درخشان است و در رأس آنهاست: ترجمۀ تاریخ ایران کیمبریج، تألیف تاریخ ادبیات ایران، سرپرستی دانشنامۀ ایران و اسلام، و مهم‌تر از همه، بینان‌گذاری و سرپرستی و سرویراستاری دانشنامۀ عظیم ایرانیکا.

زندگی‌اش تماماً کار و تلاش و دل‌مشغولی‌‌اش فرهنگ و زبان فارسی بود. یاد احسان یارشاطر گرامی و روحش شاد.

پست های توصیه شده