کمیسیون عضو‌گیری

  •  تعیین ملاک‌ها، مدارک و مستندات لازم برای عضویت متقاضیان در انجمن؛
  • استفاده از راه‌کارهای مناسب برای بیشتر کردن عضویت‌ها؛
  • بررسی و تأیید مدارک و مستندات متقاضیان عضویت در انجمن؛
  • اعلام نظر کارشناسی درباره پذیرش یا رد تقاضاهای عضویت متقاضیان به هیئت‌مدیره؛
  • صدور کارت‌های عضویت متقاضیان؛
  •  بررسی و تأیید دوره‌ای مدارک و مستندات اعضای انجمن؛
  • هماهنگی با خزانه‌دار برای دادن و گرفتن اطلاعات درباره پرداخت حق عضویت؛
  • دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
  • برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.