کمیسیون امور ویرایشی

  • رده‌بندی موضوعی و محتوایی آثار ارجاعی به انجمن که به ویرایش نیاز دارند؛
  •  رده‌بندی تقریبی موضوعی و محتوایی ویراستاران عضو، به‌منظور سپردنِ کار ویرایش به آنان؛
  •  نظارت بر فعالیت ویرایشی سپرده‌شده به اعضای انجمن؛
  •  تعیین کمینه و بیشینه حق‌الزحمه‌های ویرایشی به کمک کمیسیون حقوقی؛
  •  تعیین زمان‌بندی‌های لازم برای هریک از فعالیت‌های ویرایشی؛
  •  دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.