امروز سالروز تولد عیسی صدیق ‌اعلم (۲۸ خرداد ۱۲۷۳ – ۱۵ آذر ۱۳۵۷) از بزرگان فرهنگ امروز و از بنیان‌گذاران نظام نوِ آموزشی در ایران و یکی از رئیسان فرهنگستان اول ایران است. نخست ریاضیات خواند و سپس در سال‌های جوانی در دانشگاه کیمبریج دستیار ادوارد براون بود. بعدها به ایران بازگشت و با مطالعات او بود که زمینۀ تأسیس دانشگاه تهران فراهم شد. مدتی رئیس دانشگاه و رئیس دانشکدۀ ادبیات بود و، بعد از تأسیس دانش‌سرای عالی، ریاست آن را برعهده داشت و چند بار وزیر فرهنگ شد. عیسی صدیق از معدود دولت‌مردان فرهنگی ایران است که زندگی‌نامۀ خود را، با عنوان «یادگار عمر»، نوشته است. برخی از آثار اوست: تاریخ فرهنگ ایران؛ روش نوین در تعلیم و تربیت؛ تاریخ فرهنگ اروپا از آغاز تا عصر حاضر.
@anjomanvirastaran

پست های توصیه شده