«فنّاوری» بنویسیم، نه «فن‌آوری»
کلمۀ «فنّاوری» را زنده‌یاد احمد آرام، در ترجمۀ کتاب فقر تاریخیگری پوپر (1350)، در برابر «تکنولوژی» وضع کرد. این کلمه از «فن» و «وری» (پسوندِ دارابودن) ساخته شده و مانند کلمۀ «تناور»، الفی در میان اسم و «ور» قرار گرفته است. پس «فنّاوری» به‌معنای آوردنِ فن نیست و نباید الفِ میانی را از کلمه جدا نوشت.

(هومن عباسپور، «نگاه ویراستار»، مجلۀ جهان کتاب، ش 327-328، ص 42)

 

تفاوت «ایتالیک» و «ایرانیک»
اگر کجیِ الفِ تنها (ا) از مرکز به سمت شمال غربی باشد «ایرانیک»، و اگر از مرکز به سمت شمال شرقی باشد «ایتالیک» است.

(هومن عباسپور، «نگاه ویراستار»، مجلۀ جهان کتاب، ش 327-328، ص 44)