دورۀ چهارم آموزشی ویرایش انجمن صنفی ویراستاران

زمان برگزاری: 1 خرداد 1400

نحوۀ برگزاری: برخط

تعداد جلسات: 126 جلسه  (252 ساعت)

روز و ساعت برگزاری:  روزهای زوج (16:00 تا 19:30) – هر روز 2 جلسه

مدارک لازم: یک قطعه عکس 4*3،  تصویر کارت ملی، فرم ثبت نام پرشده ، فیش واریزی.

پرداخت شهریه به صورت اقساط

تخفیف برای اعضای انجمن صنفی ویراستاران

**در صورت قبولی در آزمون همۀ درس‌ها در پایان دوره، به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامۀ مشترک «انجمن صنفی ویراستاران» و «مرکز نشر دانشگاهی» داده می‌شود.

فرم ثبت نام را از اینجا دانلود کنید

برنامۀ ترم اول دورۀ جامع نگارش و ویرایش

ردیف روز عنوان درس تعداد

جلسات

مدرس زمان برگزاری زمان آزمون
1 شنبه کارگاه ویرایش صوری

(با رویکرد زبان‌شناختی)

14 مهدی قنواتی 01/03/1400

تا

19/04/1400

پنجشنبه

24/04/1400

ساعت 10 تا 12

2 دوشنبه کارگاه ویرایش زبانی 14 هومن عباسپور 03/03/1400

تا

14/04/1400

پنجشنبه

17/04/1400

ساعت 10 تا 12

3 چهارشنبه کارگاه عربی در فارسی 8 سجاد سرگلی 05/03/1400

تا

26/03/1400

پنجشنبه

03/04/1400

ساعت 10 تا 12

4 چهارشنبه ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی 6 دکتر مهناز مقدسی 02/04/1400

تا

016/04/1400

عملی

 

برنامۀ ترم دوم دورۀ جامع نگارش و ویرایش

ردیف روز عنوان درس تعداد

جلسات

مدرس زمان برگزاری زمان آزمون
1 شنبه کارگاه ویرایش صوری

(با رویکرد زبان‌شناختی)

14 مهدی قنواتی 09/05/1400

تا

27/06/140

پنجشنبه

01/07/1400

ساعت 10 تا 12

2 دوشنبه کارگاه ویرایش زبانی 14

 

هومن عباسپور 11/05/1400

تا

22/06/1400

پنجشنبه

25/06/1400

ساعت 10 تا 12

3

 

چهارشنبه کارگاه ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی 6 دکتر مهناز مقدسی 13/05/1400

تا

03/06/1400

عملی
4 چهارشنبه کارگاه ویرایش ترجمه 8 دکتر نازنین خلیلی‌پور 10/06/1400

تا

31/06/1400

پنجشنبه

08/07/1400

ساعت 10 تا 12

 

 

برنامۀ ترم سوم دورۀ جامع نگارش و ویرایش

ردیف روز عنوان درس تعداد

جلسات

مدرس زمان برگزاری زمان آزمون
1 شنبه کارگاه ویرایش صوری

(با رویکرد زبان‌شناختی)

8 مهدی قنواتی 17/07/1400

تا

08/08/1400

پنجشنبه

13/08 /1400

ساعت 17 تا 19

2 شنبه فرایند تولید کتاب 8 دکترجواد رسولی 15/08/1400

تا

06/09/1400

پنجشنبه

11/09/1400

ساعت 10 تا 12

3

 

دوشنبه کارگاه ویرایش زبانی

 

14 هومن عباسپور 19/07/1400

تا

1/09/1400

پنجشنبه

04/09/1400

ساعت 10 تا 12

4 چهارشنبه کارگاه ویرایش رایانه‌ای 12 سعید احمدی 21/07/1400

تا

26/08/1400

پنجشنبه

15/09/1400

ساعت 17 تا 19