کمیسیون حقوقی یکی از شش کمیسیون انجمن صنفی ویراستاران است. از جمله مهم‌تین وظایف این کمیسیون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. انجام دادن اموری که هیئت مدیره به کمیسیون واگذار کرده است؛
  2.  تهیه و تدوین نمونه‌های قرارداد، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه برای انعقاد بین افراد حقیقی و حقوقی در زمینه‌ ویرایش؛
  3.  بررسی و تصویب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛
  4.  نظارت بر حسن اجرای قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛
  5. دادن مشاوره‌های حقوقی به هیئت‌مدیره، کمیسیون‌ها و اعضای انجمن و قبول حکمیت در صورت درخواست متقاضیان؛
  6. برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن

 

 

نشست مشاوره‌ای کمیسیون حقوقی در دفتر انجمن در تاریخ تیرماه ۹۶