گارگاه ویرایش و نشر
در مجموعه کارگاه‌هایی که برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود، کارگاه ویرایش و نشر در دو بخش کارگاه ویرایش زبانی و صوری و گفت‌وگو از نشر و ویرایش برگزار شد. در بخش اول این کارگاه آقایان هومن عباسپور و مهدی قنواتی، مدرسان ویرایش و از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران، متن‌هایی را برای ویرایش به حاضران دادند. در این متن‌ها ایرادهای ویرایشی، اعم از صوری و زبانی، وجود داشت که و حاضران با راهنمایی استادان به اصلاح و ویرایش آنها پرداختند. در این میان نکات مهم و پربسامد ویرایشی در این جلسه مطرح شد و به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد. از توصیه‌های استاد آذرنگ به ویراستاران رعایت اخلاق ویرایش بود و اینکه با قلم قرمز ویرایش نکنند و با لحن توهین آمیز برای پدیدآور مطلب ننویسند؛ سلیقه‌ای برخورد نکنند. ویراستاران باید منابع اصلی را بشناسند و از استناد به اینترنت به ویژه ویکی‌پدیا پرهیز کنند. در بسیاری از کشورها انجمن‌ها سهم مهمی در فعالیت‌هادارند مثلا اگر انجمن ویراستاران ویراستاری را تایید نکند ناشران به او کار نمی‌دهند. اگر مرجع و مرکزی برای آموزش و تایید توانایی ویراستاران باشد کمکی است به ویرایش و نشر.
این کارگاه با حمایت کمیتۀ علمی و فرهنگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همکاری انجمن صنفی ویراستاران در ساعت 10:30 لغایت 13 در شهر آفتاب برگزار ‌شد. مشروح گزارش این نشست به زودی در وبگاه انجمن صنفی ویراستاران درج خواهد شد.

 

 

 

 

پست های توصیه شده