ویرایش ساختاری و محتوایی: بررسی ترتیب اجزا (فصل‌ها و بخش‌ها)، تناسب اجزا با هم و با محتوا براساس منطق حاکم بر اثر، صحت و دقت و اعتبار متن، توجه به حساسیت‌های ملی و اعتقادی.