ویرایش مقابله‌ای: تغییر زبان و بیان نوشته به قصدِ دریافت بهتر مخاطبان، مقابلۀ متن ترجمه با متن اصلی برای اطمینان‌یافتن از صحت، دقت و امانت و لحن ترجمه و مطابقت آن با زبان فارسی، توجه به افتادگی‌های احتمالی اثر و گزارش‌دادن آن به مترجم، تدوین پانویس‌های توضیحی برای اسامی و اصطلاحات، اصلاح ضبط اسامی خاص.