ویرایش استنادی: چک‌کردن استنادها، بررسی صحت و دقت داده‌ها و نقل‌قول‌ها و ارجاع‌ها براساس منابع معتبر. غالباً منابع تحقیقی، آموزشی و علمی به این نوع ویرایش نیاز دارند.