ویرایش زبانی متن تألیفی: تغییر زبان و بیان نوشته‌ به قصدِ دریافت بهتر مخاطبان، حفظ زبان معیار، اِعمال قواعد زبانی (آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، بلاغی)، حفظ منطقِ زبانی، جلوگیری از خطاهای زبانی مانند گرته‌برداری‌های نالازم و تعبیرهای نادرست و ناپسند، تناسب‌دادن زبان متن با محتوای اثر.

 

 ویرایش صوری (فنی): اصلاح و تنظیم صورت و ظاهر کار براساس شیوه‌نامۀ ناشر، اصلاح و یک‌دست‌کردن رسم‌الخط و نشانه‌گذاری و فاصله‌گذاری، اصلاح پانویس‌ها، انتخاب قلم‌ها و قطع کتاب، بررسی و اصلاح فهرست‌های پیش و پس از متن، بررسی درست‌بودنِ صفحات نمایه و ملحقات کتاب، نظارت بر چینش صفحات کتاب و ملحقات.