فتح‌الله فروغی دهکردی، عضو هیئت مدیره، خزانه‌دار، مدیر کمیسیون حقوقی انجمن صنفی ویراستاران

ناشر، ویراستار، کارشناس نشر. ۱۳۳۱ در شهر بروجن متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی تا مقطع کارشناسی پیش برد. او سال‌ها در حوزه نشر فعالیت داشته و مشاورت و مدیریت چندین مرکز و انجمن را عهده‌دار بوده است، از جمله مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی، مؤسس و عضو هیئت مدیرۀ انجمن فرهنگی کتاب کودک و نوجوان، مسئول هماهنگی و تولید مجلات رشد، مسئول هماهنگی تولید پژوهش آموزش و پرورش، عضو شورای تألیف کتاب‌های درسی، عضو و مشاور هیئت مدیرۀ اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران، مدرس دوره‌های آموزشی ناشران.

برخی از ویرایش‌های اوست:

دستور توصیفی زبان فارسی، فریدون اکبری و بهنام علوی‌مقدم و حسین قاسم‌پور، تهران، شورا، ۱۳۸۸.

مدیریت و رهبری کسب و کار (مجموعه ۴ جلدی)، مشهد، زرین کلک آفتاب، ۱۳۹۴.

کتاب مربی برای تولید محتوای فعالیت‌های مراکز پیش دبستانی (دورۀ۳ جلدی)، نبی‌الله صادقیان و شیرین برزین، تهران، ۱۳۸۹.

برخی از تألیفات اوست:

دفتر انشای من (مجموعه)، فتح‌الله فروغی و فاطمه حیدرنیا و جعفر خرازی، تهران، شورا، ۱۳۹۰.

راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی (مجموعه کتاب‌های همیاری با معلم، همراه با خانواده)، تهران، شورا، ۱۳۹۴.

«همراه با تجربه»، رشد آموزش راهنمای تحصیلی، سال ۴، ش ۱۳، بهار ۱۳۷۷.

فریبرز مجیدی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران (دورۀ اول)

مترجم و ویراستار. ۱۳۱۹ در مشهد به دنیا آمد. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی و مدیریت آموزش دریافت کرد. سپس، به استخدام آموزش و پرورش شهر بابل درآمد. تا زمان بازنشستگی، شغل معلمی در دبیرستان و استادی دانشکدۀ فنی بابل را عهده‌دار بود. پس از آن، به تهران نقل ‌مکان کرد. همکاری او با مراکز فرهنگی تهران از جمله بنیاد دانشنامۀ فارسی در ترجمه و تدوین مجموعۀ زندگی‌نامۀ علمی دانشوران از سوابق درخشان اوست. در حال حاضر، علاوه بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مشاور و ارزیاب شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و نیز ارزیاب سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است.

برخی از مهم‌ترین ویرایش‌های اوست:

دایره‌المعارف دموکراسی، زی‍رن‍ظر س‍ی‍م‍ور م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍پ‍س‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ک‍ام‍ران‌ ف‍ان‍ی‌ و ن‍ورال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌، وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر و ف‍ری‍ب‍رز م‍ج‍ی‍دی‌، تهران، وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، ۱۳۸۳؛

دانشنامۀ دانش‌گستر، زیر نظر محسن خلیجی اسکو‌یی و کامران فانی و محمد‌علی سادات، تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر، ۱۳۸۹.

از تألیفات اوست:

فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، تهران، فرهنگ معاصر، ۳۸۱.

همچنین مقالات ایشان در زندگی‌نامۀ علمی دانشوران و دانشنامۀ دانش‌گستر درج شده است.

برخی از ترجمه‌های اوست:

آم‍وزش‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍س‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ (اق‍دام‌ م‍ح‍ل‍ی‌/ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌)، ج‍ول‍ی‌ م‍رت‍وس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ان‍س‍ی‌ ف‍لاورز، م‍ل‍ی‍ک‍ادات‌، دنیای مادر، ۱۳۸۱.

اس‍ب‍ه‍ای‌ ل‍گ‍ام‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‍وک‍ی‍و م‍ی‍ش‍ی‍م‍ا، تهران، قطره، ۱۳۷۱.

ای‍دئ‍ول‍وژی‌ و اوت‍وپ‍ی‍ا، ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ارل‌ م‍ان‍ه‍ای‍م‌، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

بین‌النهرین و ایران قدیم، م.ا.ل. ملوئن، تهران، قطره، ۱۳۹۵.

زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ذه‍ن‍ی‍ت‌: از ک‍ان‍ت‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌، ان‍درو ب‍ووی‌، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»‏‫، ۱۳۸۸.

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ع‍م‍ل‌: م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌، ادم‌ م‍ورت‍ون‌، تهران، مازیار، ۱۳۸۲.