مشاوره: راهنمایی ناشر در انتخاب اثر، راهنمایی پدیدآورنده در مورد انتخاب اثر و چگونگی تألیف یا ترجمه، بررسی طرح‌های پیشنهادی، مشاوره در تبویب اثر و تنظیم ضمائم مورد نیاز، مشاوره برای قطع و آرایش صفحه و جلد، مشاوره برای تنظیم قراردادها، برآورد فروش اثر، برآورد شمارگان کتاب، همکاری در تبلیغ اثر.