نمایه‌سازی: تنظیم انواع نمایه‌ها اعم از نمایۀ عام یا موضوعی بسته به محتوای اثر، یک‌دست‌کردن ضبط اسامی خاص در متن و در نمایه.