آیین‌نامۀ عضویت در انجمن صنفی کارگری ویراستاران شهر تهران

 

بند ۱: هدف

هدف از تدوین این آیین‌نامه اعلام محدوده و شرایط و انواع عضویت‌ها، ورودیه و حق عضویت، تعلیق یا سلب عضویت و زمان اعلام قبولی و تمدید آن است.

بند ۲: محدودۀ انجمن صنفی

انجمن صنفی ویراستاران شهر تهران می‌تواند ویراستاران مستقر در شهر تهران و ویراستاران غیرمستقر در تهران را که با یک یا چند مرکز فرهنگی در شهر تهران همکاری و قرارداد دارند به عضویت درآورد. ویراستار در این انجمن شامل سرویراستاران، ویراستاران متن و تصویر در حوزۀ کتاب‌ و نشریات می‌شود.

بند ۳: شرایط عمومی عضویت

بنا بر مادۀ ۵ اساسنامه، کلیۀ افراد واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت انجمن صنفی درآیند:

 1. داشتن تابعیت ایران؛
 2. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام؛
 3. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا تحصیل در مقطع دانشجویان کارشناسی؛
 4. شاغل‌بودن در حرفۀ ویراستاری با ارائۀ مدارک شناسایی معتبر (شامل یکی از مدارک ذیل: قرارداد ویرایش با یکی از مراکز نشر، کپی صفحۀ حقوقی دو کتاب با ذکر نام شما در سِمَت ویراستار، گواهی اشتغال به شغل ویراستاری در یکی از مراکز فرهنگی)؛
 5. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور؛
 6. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی؛
 7. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن؛
 8. پرداخت حق عضویت به طور مرتب؛
 9. پرکردن فرم‌های عضویت و تحویل مدارک لازم؛
 10. کسب تأیید و موافقت نهایی هیئت مدیره، طبق اساسنامۀ انجمن.

بند۴: انواع عضویت‌ها

انجمن صنفی ویراستاران دو نوع عضویت دارد:

الف) عضویت اصلی

همۀ واجدان شرایط عمومی می‌توانند به عضویت انجمن ویراستاران درآیند. امتیاز عضویت در انجمن ویراستاران به قرار زیر است:

الف) دعوت از آنان برای حضور و همکاری در نشست‌های عمومی انجمن؛

ب) همکاری در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و دیگر بخش‌های انجمن، با توجه به درخواست و توانایی آنان؛

ج) برخورداری از تخفیف‌های شرکت در کلاس‌ها یا نشست‌هایی که نیاز به پرداخت هزینه دارد؛

د) شرکت در جلسات مجمع عمومی و داشتن حق رأی و حق کاندیداشدن برای هیئت مدیره و بازرس؛

هـ) داشتن کارت عضویت یک‌ساله.

توضیح: با توجه به اینکه معیارهای رتبه‌بندی علمی اعضا در حال حاضر تعیین نشده است، لذا در پشت کارت‌ها متنی با این مضمون درج خواهد شد: «این کارت به‌منزلۀ تأیید صلاحیت و کیفیت کار ویرایش اعضا نیست.»

ب) عضویت افتخاری

شخصیت‌های علمی و پیش‌کسوتان ویرایش که حضورشان در انجمن، به‌سبب جایگاه ارزشمندشان، افتخاری برای انجمن تلقی می‌شود، به انتخاب هیئت‌مدیره به عضویت افتخاری انجمن درمی‌‌‌آیند. پرداخت حق عضویت برای اعضای افتخاری اجباری نیست و حضورشان در نشست‌ها و همایش‌های انجمن و مشاورۀ آنان موجب افتخار انجمن خواهد بود.

بند۵: حق عضویت

بنا بر مادۀ ۷ اساسنامه، حق عضویت به قرار زیر است:

الف) ورودیه: برای هر عضو مبلغ .۰۰۰ر۵۰۰ ریال، فقط یک بار دریافت می‌گردد.

ب) حق عضویت به میزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال، در هر سال.

تبصره: حق عضویت به صورت یک ساله دریافت می‌شود و چنانچه اعضا مایل به تقسیط آن باشند، باید درخواست خود را به هیئت مدیره اعلام کنند.

بند۶: لغو عضویت

بنا بر مادۀ ۶ اساسنامه، شرایط تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی به قرار زیر است:

 1. از دست دادن شرایط عمومی عضویت؛
 2. رعایت‌نکردن مفاد اساسنامه و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی؛
 3. پرداخت‌نکردنِ به‌موقع حق عضویت پس از اعلام امور مالی انجمن صنفی؛
 4. تغییر شغل و اشتغال‌نداشتن به ویراستاری، بیش از شش ماه.

تبصرۀ ۱: بقیۀ موارد لغو عضویت در مادۀ ۶ اساسنامه درج شده است.

تبصرۀ ۲: برای اثبات هر یک از شرایط لغو عضویت لازم است کمیسیون عضوگیری مدارک لازم را به هیئت مدیره ارائه کند.

بند۷: زمان اعلام قبولی و شرایط تمدید عضویت‌

فرم‌های متقاضیان عضویت در جلسات هیئت مدیره بررسی می‌شود و نتایج آن از طریق پست الکترونیکی به متقاضی اعلام خواهد شد.

تبصره: در صورت پایان اعتبار کارت و برای دریافت کارت عضویت جدید، عودت کارت قبلی الزامی است.

بند۸: تغییر مفاد آیین‌نامه

هیئت‌مدیره می‌تواند سالی یک بار در مفاد آیین‌نامۀ عضویت تجدید‌نظر کند.

 

این آیین نامه در ۸ بند و ۳ تبصره، در جلسۀ تاریخ ۱۲/۱۰/۹۵ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.