کمیسیون برنامه‌ریزی و  پژوهش 

  •  شناسایی نیازهای علمی و پژوهشی حوزه نشر و ویرایش و برنامه‌ریزی برای انجام دادن پژوهش‌های مرتبط؛
  •  برقراری ارتباط و برگزاری نشست با صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نشر و ویرایش به‌منظور تهیه موضوعات لازم برای امور پژوهشی؛
  •  شناسایی و تعیین افراد و گروه‌هایی از ویراستاران و سایر افراد حقیقی و حقوقی برای سفارش فعالیت‌ پژوهشی به آنان ۵-۴٫ تهیه بانک اطلاعاتی از ویراستاران با اطلاعات مورد نیاز برای همکاری در این کمیسیون؛
  •  نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های پژوهشی انجمن؛
  •  دریافت، بررسی و پذیرش طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط؛
  •  همکاری در وبگاه برای تهیۀ منابع و مقالات پژوهشی؛
  •  دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و امور ویرایشی، به منظور شناسایی پژوهش‌های مورد نیاز آنها؛