کمیسیون حقوقی

  •  تهیه و تدوین نمونه‌های قرارداد، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه برای انعقاد بین افراد حقیقی و حقوقی در زمینه‌ ویرایش؛
  •  بررسی و تصویب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛
  •  نظارت بر حسن اجرای قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛
  •  دادن مشاوره‌های حقوقی به هیئت‌مدیره، کمیسیون‌ها و اعضای انجمن و قبول حکمیت در صورت درخواست متقاضیان؛
  •  دادن گزارش عملکرد به اعضای هیئت مدیره و دریافت تأیید برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.