مهناز مقدسی، از اعضای مؤسس، عضو هیئت مدیره، دبیر انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۷ در دورود متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی ادامه داد. همکاری با دانشنامۀ جهان اسلام، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی (در طرح دایره‌المعارف پزشکی اسلام ایران)، و مؤسسۀ دانش‌گستر در سوابق شغلی اوست. «درس مرجع‌شناسی و شیوه‌های استناد» از جمله درس‌هایی است که در چند مرکز آموزش ویرایش تدریس کرده است. عضو هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مدیر داخلی انتشارات همیشه است.  مهناز مقدسی، به همراه سیروس پرهام و مهدی قنواتی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌‌های اوست:

فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (دبیر علمی و ویراستار)، تهران، ارتباط نوین، ۱۳۹۴، ۲ جلد.

تقویم تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (سرویراستار)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۰-۱۳۹۲، ۴ جلد.

ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان، تورج دریایی، ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران، پارسه، ۱۳۹۱.

تاریخ شفاهی کتاب، به کوشش نصرالله حدادی، تهران، خانه کتاب، ۱۳۹۵.

از تألیفات اوست:

دانشنامه‌های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۴.

همچنین، مقالات متعددی از او در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی (تهران، سروش)، دانشنامۀ دانش‌گستر (تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر)، فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (تهران، ارتباط نوین) منتشر شده است.