اطلاعات زیر برگرفته از متن اساسنامۀ انجمن صنفی به تاریخ 09/09/1398است. برای آگاهی بیشتر می‌توانید به متن کامل اساسنامۀ پیشین در وبگاه رسمی انجمن مراجعه و آن را مطالعه کنید.

 

ج – بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان

مادۀ 30 بازرسان انجمن صنفي، متشكل از یک نفر بازرس اصلي یک نفر بازرس علي‌البدل كه با رأي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي مدت یک سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

* تبصره: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي‌البدل براي بقيۀ دوره جانشين و عهده‌دار وظايف آنان خواهند بود.

مادۀ 31- وظايف و اختيارات بازرسان

1- نظارت بر كليۀ اقدامات هیئت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليۀ امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه‌هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پي‌گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيۀ گزارش و ارائه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائۀ رونوشت گزارش به هیئت مديره يا مجمع عمومي (حسب مورد).

4- رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي برای ارائه به مجمع عمومي.

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هیئت مديره (درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأي.

*تبصره: بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليۀ محاسبات انجمن صنفی را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانۀ انجمن صنفي تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک‌بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

 

فصل چهارم

ساير مقررات

مادۀ32- داوطلبان عضويت در هیئت مديره، هیئت داوری، و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در مادۀ 5  بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن هرگونه سوءپیشینۀ كيفري.

5- داشتن حسن شهرت.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- داشتن حداقل 5 سال فعالیت در حوزۀ نگارش، نشر و ویرایش و ویرایش 5 کتاب.

 

برای دریافت فایل وظایف بازرس اینجا کلیک کنید.

وظایف بازرس-طبق اساسنامه