پنجمین دورۀ جامع نگارش و ویرایش

انجمن صفنی ویراستاران و مرکز نشر دانشگاهی

سه ترم، ۱۲۶ جلسه  |  آغاز دوره: اردیبهشت ۱۴۰۱

روزهای زوج  |  ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰

به قبول‌شدگان در همۀ آزمون‌ها گواهی‌نامه داده می‌شود.

پست های توصیه شده