کارگاه تخصصی نمایه و ضبط اعلام ــ برخط

به قبول‌شدگان در آزمون پایانی گواهی‌نامه داده می‌شود

مدرس: هومن عباسپور

شروع کارگاه: پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰

۲۰ جلسه   |   ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳

پست های توصیه شده