خريد رايگان از طاقچه

| ويژۀ اعضای انجمن صنفی ويراستاران |

 

? با حمايت طاقچه خريد رايگان از اين برنامه برای اعضای انجمن صنفی ويراستاران (در سطح كشور) فراهم شد.

? اعضای اين انجمن می‌توانند، بدون محدوديت در ميزان خريد، تا پايان مهرماه از اين امتياز برخوردار شوند.

♦️با ارسال نام و نام خانوادگی خود و كلمۀ طاقچه به واتسپ شمارۀ 09925991761 می‌توانيد كُد شخصی ويژۀ خود را دريافت كنید.

▫️دبيرخانه و كميسيون امور صنفی و حقوقی انجمن صنفی ويراستاران◻️

آشنايي با طاقچه ?
ww.taaghche.com

پست های توصیه شده