کارگاه ویرایش رایانه‌ای و صفحه‌آرایی  ــ برخط

مدرس: سعید احمدی

به قبولذشدگان در آزمون پایانی گواهی‌نامه داده می‌شود

۱۲ جلسه  |  شروع کارگاه: ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰

دوشنبه‌ها  |  ۱۶ تا ۱۹:۳۰

پست های توصیه شده