#7269
مهناز مقدسی
مشارکت کننده

زبان‌های نارایج را باید تعریف کرد. اگر منظور زبان‌های از بین رفته مثل فارسی باستان یا اوستایی باشد 50% به نرخ ویرایش ترجمۀ انگلیسی افزوده می شود.