کارگاه معرفی کتاب (همکاری انجمن با مجلۀ جهان کتاب)

مجلۀ جهان کتاب بی‌تردید از مجلات معتبر و پرمخاطب در حوزۀ معرفی و نقد کتاب است و نوشتن در آن برای بسیاری از نویسندگان و نوقلمان اعتباری محسوب می‌شود. بسیاری از نقدهایی که در این مجله منتشر شده بر آگاهی و دانش خوانندگان و مخاطبان این کتاب‌ها افزوده‌ و بسا که خطاها و ضعف‌های آثار را عیان ساخته است.

براساس تصمیم کمیسیون آموزش مبنی بر معرفی دانشجویان دوره‌های آموزش ویرایش به مراکز فرهنگی و انتشاراتی، گفت‌وگوهایی با آقای مجید رهبانی و آقای فرخ امیرفریار، مدیران مجلۀ جهان کتاب، صورت گرفت و توافق شد که از میان دانشجویان آموزش‌دیدۀ انجمن گروهی انتخاب شوند و در بخش معرفی کتاب با این مجله همکاری کنند. «آشنایی با منابع و مراجع و شیوه‌های استناد» یکی از دروس دوره‌های ویرایش است که طی آن شیوه‌های معرفی کتاب‌ تدریس می‌شود. این کارگاه به قصد آموزش دانشجویان برای نگارش معرفی و مرور کتاب برگزار و طی آن معرفی‌های نوشته‌شدۀ آنان نقد و بررسی شد.

آقایان رهبانی و امیرفریار دربارۀ انواع مقالاتِ معرفی و نقد کتاب مطالبی را مطرح کردند و ویژگی‌های معرفی خوب را برشمردند. در پایان این جلسه  قرار شد کتاب‌هایی در اختیار دانشجویان قرار گیرد و نوشته‌های آنان، پس از نهایی‌شدن، در مجلۀ جهان کتاب منتشر شود.

این کارگاه در تاریخ سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ با حضور پنج تن از  دانشجویان و  برخی اعضای هیئت مدیره (هومن عباسپور، مهناز مقدسی، نازنین خلیلی‌پور) تشکیل شد.