ویراستارانی که یکی از این شروط را داشته باشند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

 

گواهی اشتغال به شغل ویراستاری (رونوشت قرارداد)؛

گواهی همکاری در امر ویرایش با مراکز فرهنگی و انتشاراتی؛

تصویر صفحۀ حقوقی حداقل دو کتاب در دو سال گذشته که نام متقاضی در جایگاه ویراستار درج شده باشد.

 

چنانچه یکی از شرایط بالا را دارید، روی پیوند زیر کلیک کنید.

درخواست عضویت