شرایط عضویت و تعلیق از عضویت انجمن صنفی ویراستاران، طبق اساسنامه

مادۀ ۴: شرايط عضويت

همۀ افراد در صورت دارابودن شرايط زير می‌توانند به عضويت اين انجمن صنفی درآيند:

۱. تابعيت ايران.

۲. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۳. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴. داشتن حداقل ۲۲ سال تمام.

۵. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن.

۶. دارابودن یکی از شرایط زیر با عرضۀ مستندات معتبر:

الف) اشتغال به حرفۀ ویراستاری دست‌کم یک‌سال (در سه سال منتهی به درخواست عضویت) در هریک از نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی مانند مؤسسات انتشاراتی و علمی و فرهنگی و هنری؛ رسانه‌های کاغذی و دیداری و شنیداری و الکترونیکی؛ مراکز علمی و پژوهشی؛ مراکز اقتصادی و صنعتی و تجاری؛

ب) داشتن قرارداد معتبر ویرایشی با هریک از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در سه سال منتهی به درخواست عضویت.

ج) درج نامِ متقاضی عضویت حداقل در شناسنامۀ ۴ کتاب در حوزۀ بزرگسال و/ یا حداقل ۸ کتاب در حوزۀ کودک و نوجوان.

د) همکاری حداقل یک‌ساله (در سه سال منتهی به درخواست عضویت)  با یکی از نشریات و رسانه‌ها یا درج نام متقاضی (ویراستار) در سه شمارۀ نشریه.

* تبصرۀ ۱: مدرسان دوره‌ها وکارگاه‌های مربوط به نگارش و ویرایش با سابقۀ دست‌کم ۲۰۰ ساعت آموزش، با ارائۀ گواهی از مراکز معتبر و مورد تأیید انجمن، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

* تبصرۀ ۲: افرادی که دست‌کم در سه دوره عضو اصلی هیئت‌مدیره این انجمن بوده‌اند می‌توانند همچنان عضو انجمن باشند.

۷. قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.

۸. پرکردن برگۀ عضویت و تحویل مدارک لازم.

۹. پرداخت ورودیه و حق عضويت یک‌ساله به طور مرتب.

* تبصرۀ ۳: كليۀ واجدان شرايط می‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ‌كس را نمی‌توان به عضويت در انجمن صنفی مجبور يا از قبول عضويت آن منع کرد.

* تبصرۀ ۴: در صورت شكايت متقاضيان مبنی بر عدم پذيرش عضويت (به‌دلایلی غیر از احراز شرايط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیئت‌مدیره مکلف است در جلسۀ هیئت‌مدیره به آن رسیدگی کند و در صورت حل نشدن مشکل، در اولین جلسۀ مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار دهد و تصميمات مجمع عمومی در اين زمينه قطعی است.

* تبصرۀ ۵: تأیید صلاحیت علمی متقاضی عضویت، در صورت نداشتن مدرک لازم، بر عهدۀ هیئت‌مدیره است.

* تبصرۀ ۶: در صورتي كه هريك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفی را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال ارادی در صنفِ مربوط بیش از یک‌سال یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضويت در انجمن صنفي مستعفی شناخته شده و توسط مسئولان انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد؛ ولی ملزم به اجرای تعهدات قبلی است.

* تبصرۀ ۷: هیئت‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را درخصوص بررسی و احراز شرایط متقاضیان عضویت به کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عضویت» تفویض کند. کمیسیون مذکور طبق شیوه‌نامه‌ای با نام «شیوه‌نامۀ عضوگیری»، که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد، فعالیت خواهد کرد.

* تبصرۀ ۸: انجمن می‌تواند مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی را که در نگارش و ویرایش و نشر و حوزه‌های مرتبط خدمات برجسته‌ای کرده‌اند، و نیز اشخاص حقوقی با فعالیت مرتبط با انجمن را به عضویت افتخاری خود بپذیرد. انجمن مجاز است کلیۀ خدمات را به اعضای افتخاری نیز بدهد. اعضای افتخاری از تکالیف و وظایف اعضای پیوسته معاف خواهند بود. رأی اعضای افتخاری در مجامع عمومی رسمیت ندارد.

* تبصرۀ ۹: تمام ویراستاران، در صورت احراز شرایط، از سراسر کشور می‌توانند آزادانه به عضویت انجمن درآیند. ایرانیان مقیم در خارج از کشور که با مراکز انتشاراتی و فرهنگی مستقر در ایران همکاری دارند، با رعایت مفاد این اساسنامه، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

* مبلغ ورودی: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال (۱۰۰هزار تومان)؛  حق عضویت سالانه: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال (۲۰۰هزار تومان).

توضیح: جمعاً ۳میلیون ریال برای سال اول و ۲میلیون ریال برای سال‌های بعدی.

 

مادۀ ۵: موارد تعليق و خروج قطعی از عضويت انجمن صنفی

۱. پرداخت‌نکردن به‌موقعِ حق عضويت تعيين‌شده با توجه به مادۀ ۸ اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و مصوبات قانونی هر يك از اركان انجمن صنفی.

* تبصرۀ ۱: در مورد بندهای ۱ و ۲ عضويت شخـص موردنظـر تا اتخاذ رأی هیئت‌مدیره و در صورت لزوم، ارجاع به مجمع عمومی به حالت تعليق درمی‌آيد و تا رفـع تعليـق، در مجمـع عمومی حق رأی نخواهـد داشت.

۳. از دست دادن شرايط عضویت مندرج در مادۀ ۴ اين اساسنامه.

۴. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط، بیش از یک‌سال.

۵. خیانت در امانت یا سوءاستفادۀ مالی از اموال انجمن یا از امتیاز کارت عضویت، هتک حرمت و دعوی ناموجه و تهمت بی‌جا به انجمن و اعضای آن.

* تبصرۀ ۲: برای اثبات این موضوع، ارائۀ مدارک و مستندات و رأی صادره از دادگاه الزامی است.

۶. درخواست کتبی عضو برای انصراف از عضویت و تأیید هیئت‌مدیره.

۷. فوت عضو انجمن.

* تبصرۀ ۳: موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷ به خروج قطعی از عضویت منجر می‌شود.

 

چنانچه مایل به عضویت در انجمن صنفی ویراستاران هستید، وارد پیوند زیر شوید.

درخواست عضویت