بهروز صفرزاده، عضو علی‌البدل هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، فرهنگ‌نویس، ویراستار. ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی تا مقطع کارشناسی ادامه داد. در سال‌های ۱۳۷۰، شش سال در طرح ویرایش و دو چاپ کامپیوتری لغت‌نامه با مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا همکاری کرد. سپس، پنج سال در ویرایش و تألیف فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر دکتر حسن انوری، مشارکت کرد. آن‌گاه پنج سال در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در طرح تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی، همکاری داشت. پس از آن نیز حدود هشت سال در نشر کارنامه مشغول ویرایش و تألیف بود. وی اکنون در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا یکی از مؤلفان و ویراستارانِ لغت‌نامۀ بزرگِ فارسی است. تخصص صفرزاده فرهنگ‌نویسی و واژه‌شناسی است و در حوزۀ واژه‌های عربی در فارسی صاحب‌نظر و دارای تألیفاتی است.

از تألیفات اوست:  

فرهنگ زبان‌آموز فارسی، تهران، کانون زبان ایران، ۱۳۸۸.

فرهنگ فارسی گفتاری، تهران، کتاب بهار، ۱۳۹۵.

تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی تهران، کتاب بهار، ۱۳۹۵.

فرهنگ موضوعی فارسی، تهران، نشر نو، ۱۳۹۶.

دست‌نامۀ ویرایش، تهران، سده، ۱۳۹۶.