حق عضویت شما در انجمن صنفی ویراستاران تا یک سال پرداخت شد.

برای اطلاعات بیشتر و اطلاع از تاریخ انقضا به حساب کاربری خود مراجعه کنید.