نازنین خلیلی‌‌پور، بازرس علی‌البدل و مدیر کمیسیون ویرایش انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگرِ فرهنگ و زبان‌های باستانی، ویراستار، مترجم. ۱۳۵۷ در سبزوار به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات ایتالیایی آغازکرد و تا مقطع دکتری فرهنگ و زبا‌ن‌های باستانی ادامه داد. در سال‌های تحصیل، در حوزۀ زبان‌های باستانی ایران، پژوهش‌های دامنه‌داری را به انجام رساند. سپس به دایره‌المعارف بزرگ اسلامی پیوست. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، دستیار و مؤلف بخش ایران‌شناسی و زبان‌شناسی و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ عضو بخش بررسی و کنترل مقالات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بود. همچنین، دبیری اجرایی دومین و سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بر عهده داشت. خلیلی‌پور هم‌اکنون ویراستار انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجلات دانشگاه فرهنگیان، و مجلۀ جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس است و مسئولیت کمیسیون ویرایش انجمن صنفی ویراستاران را بر عهده دارد.

از ویرایش‌های او است:

مجموعه‌مقالات دومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، به‌کوشش محمود جعفری‌دهقی و نازنین خلیلی‌پور، تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴.

تاریخ جامع ایران (مجلدات ۱-۵)، به‌کوشش کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۹۳.

روایت آیت‌الله (مجموعه‌مقالات)، به‌کوشش یاسر هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۶.

از مقالات تألیفی او در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی است:

آگاثیاس؛ ائوتودموس؛ اُشتَوَدگاه؛ اَهونَوَدگاه؛ اورارتو؛ باگواس؛ پَراهوم؛ پِناتها؛ پورانَه‌ها؛ پوروشَه؛ جاماسب‌آسانا؛ جبله بن سالم؛ خورشید؛ خویدودَه؛ دموکدس؛ زبان عبری؛ سبزواری (گویش)؛ اردکانی (گویش)؛ سَگدید.

از ترجمه‌های اوست:

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی (ترجمه از ایتالیایی به فارسی)، پائولو دفینا، تهران، آوای خاور، ۱۳۹۶.

«اهورامزدا و دیگر بغان در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی»(ترجمه از ایتالیایی به فارسی)، گراردو نیولی، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، سال ۲۵، شمارۀ ۱، شماره پیاپی ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، تاریخ انتشار بهمن ۱۳۹۰.