هومن عباسپور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی فقط تا مقطع کارشناسی پیش برد. سوابق شغلی و فرهنگی او عبارت است از: ویراستار مجلۀ گردون به‌سردبیری عباس معروفی، ویراستار مجله‌ی تکاپو به‌سردبیری منصور کوشان، مدیر ویرایش دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای صداوسیما، مدیر بخش «ایران و اسلام» در دانشنامۀ دانش‌گستر و عضو و دبیر شورای عالی ویرایش دانشنامۀ دانش‌گستر. اکنون مدیر مسئول انتشارات همیشه و سرویراستار نشرچشمه است. سال‌هاست که درس‌های ویرایش زبانی، کارگاه ویرایش، آشنایی با انواع نگارش، آشنایی با منابع ویرایش زبانی و صوری را در مراکز گوناگون فرهنگی، از جمله مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران، تدریس می‌کند.

از ویراسته‌های اوست:

شاهنامه از دست‌نویس تا متن، تألیف جلال خالقی مطلق، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۹۰.

سودای مکالمه، خنده، آزادی، مجموعه نوشته‌هایی از میخائیل باختین، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران، آرست، ۱۳۷۳.

سینمای قوم‌پژوهی، تألیف شهاب‌الدین عادل، تهران، سروش، ۱۳۷۹.

پیراهن‌های همیشه، نوشتۀ حمیدرضا صدر، نشرچشمه، ۱۳۹۷.

نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تألیف زیر نظر علی‌اکبر ولایتی، انتشارات امیرکبیر.

از تألیفات اوست:

شیوه‌نامۀ دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران، تهران، فرهنگستان پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین مقالاتی در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و دانشنامۀ ادب فارسی (تهران، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)؛ مقالات متعددی در موضوع ویرایش و معرفی کتاب و مباحث ادبی در مجلاتی چون جهان کتاب.

از ترجمه‌های اوست:

«اسپرانتو می‌تواند پیوندگاه زبان‌ها باشد»، گفت‌وگو با اومبرتو اکو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۴۶-۴۷ (مرداد و شهریور ۱۳۸۰).

«هیچ نخلی حکایت نمی‌کند»، هایکوهایی از تمپو یامادا، آینۀ اندیشه، دورۀ جدید، ش ۱.

«آی غول‌های سنگی»، شعرهایی از مارکتا پروخازکووا، با همکاری علیرضا دولتشاهی، کیهان فرهنگی، سال ششم، ش اسفند ۱۳۶۹.