کارگاه آموزشی ویرایش رایانه‌ای ایندیزاین و اینکپی ــ برخط

به قبول‌شدگان در آزمون گواهی داده می‌شود

مدرس: علی‌رضا نیک‌زاد

۸ جلسه  |  از ۶ شهریور ۱۴۰۱

یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها  |   ساعت ۱۸ تا ۲۰

پست های توصیه شده