نگاه تنگ و فراخ به ویرایش
عبدالحسین آذرنگ  | منتشر شده در جهان کتاب  |  سال بیست‌وششم، شمارۀ ۷، مهرـ آبان ۱۴۰۰

حرفۀ ویراستاری در شمار حرفه‌های پرتنش است. سروکار داشتن با آثاری که به دیگران تعلق دارد، ورود به حیطۀ آنان و دخل و تصرف در اثری که آفریدۀ دیگری است و حقوق مادی و معنوی آن به او تعلق دارد نمی‌تواند از تنش و چالش برکنار باشد. ازاین‌روست که نظریه‌پردازان ویرایش، مؤلفان آثار برجسته در این حوزه و ویراستاران کارکشته بر آیین اخلاقی و آداب و سلوکی تأکید دارند که ویراستاران آن‌ها را به تمام و کمال، یا تاجای ممکن، مراعات کنند تا آن چالش و تنش به همکاری خوشایند تبدیل شود، یا به آن حد کاهش بیاید که اصطکاک میان قلمروها در فعالیت‌ها اختلال ایجاد نکند….

 

برای دریافت متن کامل این مقاله کلیک کنید.

نگاه تنگ و فراخ به ویرایش-آذرنگ

پست های توصیه شده