غلط ننویسیم ــ (بخش دوم)
|  جشن‌نامۀ ابوالحسن نجفی |  به کوشش امید طبیب‌زاده  |  انتشارات نیلوفر  |  چاپ اول: بهار ۱۳۹۰ |

 

…. طباطبایی: استاد، شاید اصلاً نتوان جلو این گرفته‌برداری‌ها را گرفت. نمونۀ دیگر این کاربرد، عبارت «خدای من» است که نه تنها در فیلم‌های دوبله، بلکه در فیلم‌های ایرانی و حتی در کوچه و بازار هم به کار می‌رود. با توجه به اینکه مابیش از نود درصد از اطلاعات و اخبار خود را دربارۀ جهان از طریق زبان انگلیسی کسب می‌کنیم و وابسته به آن هستیم، در هر حال تحت تأثیر آن هم قرار می‌گیریم.. .

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

غلط_ننویسیم_بخش__دوم

پست های توصیه شده