غلط ننویسیم
|  جشن‌نامۀ ابوالحسن نجفی |  به کوشش امید طبیب‌زاده  |  انتشارات نیلوفر  |  چاپ اول: بهار ۱۳۹۰ |

 

موجانی: کتاب غلط ننویسیم زمانی منتشر شد که ما در اوج جنگ هشت‌ساله بودیم. شهرها را موشک‌باران می‌کردند، و خلاصه فضای پرتنشی بر مملکت حاکم بود. اما من خوب به خاطر دارم که مردم استقبال فراوانی از این کتاب کردند. به حدی که همه جا صحبت آن بود. همان‌طور که گفتم، آن زمان تهران را موشک‌باران می‌کردند و به همین علت من با عده‌ای از دوستان زمان دانشگاه دسته‌جمعی در خانه‌ای نزدیک تهران زندگی می‌کردیم. …

* بخش دوم مقاله هفتۀ بعد منتشر خواهد شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

ghalat-nanevisim–1

پست های توصیه شده