سندی دربارۀ نخستین کاربرد واژۀ «ویرایش»

(از مجموعه اسناد کریم امامی)

|  هومن عباسپور  |  منتشر شده در جهان کتاب  |  سال بیست‌وهفتم شمارۀ ۴، مهر و آبان ۱۴۰۱، ص ۳۹-۴۰  |

 

همواره اولین کسی که واژۀ «ویرایش» را در معنای امروزی آن به کار برده و اولین متنی که این واژه در آن به کار رفته محل تردید و حدس بوده است. نگارندۀ این سطور نیز، مانند استاد سیروس پرهام، پیش از یافتن سند حاضر گمان می‌کرد که این واژه را اولین بار در سال ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ دکتر محمد مقدم (مغدم) ساخته بوده است. برخی دیگر، بدون ذکر منبع، از قول دکتر میر شمس‌الدین ادیب سلطانی، ابداع این واژه را به دکتر احمد تفضلی نسبت داده‌اند. با انتشار این نامه، بر این موضوع آگاه‌تر می‌شویم…

 

برای خواندن ادامه مطلب پیوند زیر را لمس کنید.

نخستین کاربرد واژه ویرایش

 

پست های توصیه شده