|  بیست و یکمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |
بیست و یکمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول گزارش دیدار اعضای هیئت مدیره با اعضای انجمن دربوستان فرهنگان رازی؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، گزارش دیدار با مسئولان فیپا و فاپا؛ صفحۀ چهارم، ویرایش زبانی و مسئولیت‌های ویراستار، موفقیت اعضا و سوزن به خودمان.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پست های توصیه شده