تجربه، تجربه کنید

آگهی‌های این یکی دو سال اخیر پر از این تعبیر است:
• کارهایی که به‌صورت رایگان می‌توانید تجربه کنید (به‌جای «انجام دهید»)
• لاغری را با لیمو تجربه کنید (به‌جای «با لیمو لاغر شوید»)
• انواع دیگرِ کاغذ را هم تجربه کنید (به‌جای «امتحان کنید»)
• امکانات بیش‌ترِ ویندوز را تجربه کنید (به‌جای «یاد بگیرید»)
• نوزدهمین بازی ملی‌اش را تجربه می‌کند (به‌جای «نوزدهمین بازی ملی‌اش است»)

بر اثر افزایش این «تجربه‌»ها، گزارشگر هم می‌گوید: «سومین تجربه ملی‌اش را برگزار می‌کند»! (به‌جای «بازی ملی» یا «بازی در تیم ملی»)

? “تجربه” در فارسی معنای مشخصی دارد، ولی این کاربردش از راه نادرستی رواج یافته و غالباً آن‌هایی که فعلِ درست را در جمله نمی‌دانند «تجربه کردن» را به‌جای آن به‌کار می‌برند.

هومن عباسپور
@anjomanvirastaran