گزارش کارگاه یک‌روزۀ نگارش و ویرایش
در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

کارگاه یک‌روزۀ نگارش و ویرایش انجمن صنفی ویراستاران، جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰1، در سرای فعالیت‌های فرهنگی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور ناشران و ویراستاران و اعضای انجمن برگزار شد. در این نشست آقای مهدی قنواتی، رئیس کمیسیون آموزش م مدرس ویرایش صوری، آقای هومن عباسپور نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدرس ویرایش زبانی، خانم نازنین خلیلی‌پور عضوپیوستۀ انجمن و مدرس ویرایش ترجمه و آقای سعید احمدی عضو پیوستۀ انجمن و مدرس ویرایش رایانه‌ای، کلیاتی را دربارۀ آموزش نگارش و ویرایش مطرح کردند و نکات آموزشی را در حوزۀ تخصصی خود مطرح کردند.

جزوۀ کارگاه یک‌روۀ نگارش و ویرایش

برای مشاهدۀ کارگاه ویرایش صوری کلیلک کنید.

برای مشاهدۀ کارگاه ویرایش زبانی کلیلک کنید.

برای مشاهدۀ کارگاه ویرایش ترجمه کلیلک کنید.

پست های توصیه شده