ویرایش و نقد ترجمه (1)
| علی خزاعی‌فرمنتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال اول، شمارۀ 2 |

ترجمه‌های دانشجویی یا ترجمه‌های مترجمان تازه‌کار عموماً ترجمه‌هایی لغوی است. مترجم مرعوب متن اصلی است و از آزادی مشروعی که دارد آگاه نیست. ویرایشگرِ خوبْ معلم ترجمه است. معلمی که همۀ مهارت‌های لازم برای ترجمه را غیرمستقیم آموزش می‌دهد، به مترجم بینش می‌دهد، او را با شگردهای دستیابی به روانی در زبان فارسی و با غنای زبان فارسی و حدود آزادی‌های مشروع در ترجمه آشنا می‌کند.

دکتر علی خزاعی‌فر، در مقالاتِ ویرایش و نقد ترجمه، برای آشنایی بیشتر دانشجویان دروس ترجمه و علاقه‌مندان با ویرایش و نقد ترجمه، نمونه‌هایی از ترجمۀ دانشجویان را ویرایش و نقد کرده است.

 

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

ویرایش و نقد ترجمه-۲- علی خزاعی‌فر

پست های توصیه شده