وظیفۀ ویراستار برقراری تفاهم است
| گفت‌وگوی مهناز مقدسی و هومن عباسپور با استاد ابوالحسن نجفیمنتشرشده در بخارا، شمارۀ ۲۰ |  مهر ۱۳۸۰ |

نمی‌توانم تعریفی از ویرایش بکنم. فقط می‌گویم ویرایش تفاهمی است میان ویراستار و نویسنده؛ و ویراستار است که باید سعی کند و این تفاهم را به وجود آورَد. در اینجا دو حالت وجود دارد: یا ویراستار را نویسنده انتخاب می‌کند که در این صورت تفاهم پیشاپیش برقرار است، یا ویراستار را ناشر تعیین می‌کند و در واقع اگر نگوییم به نویسنده تحمیل می‌کند، باید بگوییم که به نویسنده عرضه می‌کند، که در این صورت ایجاد تفاهم گاهی اوقات با مشکل مواجه می‌شود و وظیفۀ ویراستار است که سعی کند این تفاهم را فراهم آورد…

 

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

وظیفۀ ویراستار برقراری تفاهم است

پست های توصیه شده