فریبرز مجیدی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران (دورۀ اول)

مترجم و ویراستار. ۱۳۱۹ در مشهد به دنیا آمد. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی و مدیریت آموزش دریافت کرد. سپس، به استخدام آموزش و پرورش شهر بابل درآمد. تا زمان بازنشستگی، شغل معلمی در دبیرستان و استادی دانشکدۀ فنی بابل را عهده‌دار بود. پس از آن، به تهران نقل ‌مکان کرد. همکاری او با مراکز فرهنگی تهران از جمله بنیاد دانشنامۀ فارسی در ترجمه و تدوین مجموعۀ زندگی‌نامۀ علمی دانشوران از سوابق درخشان اوست. در حال حاضر، علاوه بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مشاور و ارزیاب شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و نیز ارزیاب سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است.

برخی از مهم‌ترین ویرایش‌های اوست:

دایره‌المعارف دموکراسی، زی‍رن‍ظر س‍ی‍م‍ور م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍پ‍س‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ک‍ام‍ران‌ ف‍ان‍ی‌ و ن‍ورال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌، وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر و ف‍ری‍ب‍رز م‍ج‍ی‍دی‌، تهران، وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، ۱۳۸۳؛

دانشنامۀ دانش‌گستر، زیر نظر محسن خلیجی اسکو‌یی و کامران فانی و محمد‌علی سادات، تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر، ۱۳۸۹.

از تألیفات اوست:

فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، تهران، فرهنگ معاصر، ۳۸۱.

همچنین مقالات ایشان در زندگی‌نامۀ علمی دانشوران و دانشنامۀ دانش‌گستر درج شده است.

برخی از ترجمه‌های اوست:

آم‍وزش‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍س‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ (اق‍دام‌ م‍ح‍ل‍ی‌/ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌)، ج‍ول‍ی‌ م‍رت‍وس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ان‍س‍ی‌ ف‍لاورز، م‍ل‍ی‍ک‍ادات‌، دنیای مادر، ۱۳۸۱.

اس‍ب‍ه‍ای‌ ل‍گ‍ام‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‍وک‍ی‍و م‍ی‍ش‍ی‍م‍ا، تهران، قطره، ۱۳۷۱.

ای‍دئ‍ول‍وژی‌ و اوت‍وپ‍ی‍ا، ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ارل‌ م‍ان‍ه‍ای‍م‌، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

بین‌النهرین و ایران قدیم، م.ا.ل. ملوئن، تهران، قطره، ۱۳۹۵.

زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ذه‍ن‍ی‍ت‌: از ک‍ان‍ت‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌، ان‍درو ب‍ووی‌، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»‏‫، ۱۳۸۸.

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ع‍م‍ل‌: م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌، ادم‌ م‍ورت‍ون‌، تهران، مازیار، ۱۳۸۲.