«انجمن صنفی ویراستاران» با همکاری «مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا» برگزار می‌کند:
«فرهنگ‌نویسی و ویرایش»، چهارشنبه 22 شهریور
(ورود برای همه آزاد و رایگان است)
@anjomanvirastaran

پست های توصیه شده