ویراستار، پیش‌برنده یا بازدارنده

سخنرانان: ایرج ضرغام، هومن عباسپور، جعفر همایی، فریبرز مجیدی

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 

شبستان، ورودی ۱۵، سرای اندیشه

پست های توصیه شده