عبارت‌پیرایی  |  کارگاه ترجمه (1)
| حسن هاشمی مینابادمنتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال 27، شمارۀ 67

 

شیوۀ بیان و آرایش واژه‌ها و عبارات، برای رساندن مفهوم واحدی در هر زبانی، خاص خودش است و طبعاً در ترجمه باید واژه‌ها را طبق قوانین و نظم و نَسَق زبان مقصد کنار هم چید. از سویی دیگر، بدیهی است که ساختارهای زبان مبدأ خواه و ناخواه به لطایف‌الحیل خود را وارد زبان مقصد می‌کنند و حتی مترجم زبان‌آگاه هم از این تأثیر و تزاحم خلاصی ندارد.

مترجم برای رسیدن به زبان طبیعی روان شیوا، به‌ویژه در مرحلۀ ویرایش، متن ترجمه را پرداخت می‌کند. یکی از راه‌های پرداخت ترجمه همانا عبارت‌پیرایی است، یعنی انجام تغییراتی در جمله‌واره‌ها و عبارت‌های ترجمه به‌منظور فارسی ساختن هرچه بیشترِ آن‌ها و رسیدن به متنی روان و طبیعی. مترجم عبارات و جمله‌واره‌ها را تراش می‌دهد تا به شیواترین شکل ممکن در زبان مقصد درآیند  و منظور نویسنده را به بهترین شکل انتقال دهند.

نمونۀ روشن و سادۀ عبارت‌پیرایی قیدهای زمانی هستند که با پیشوندِ پارـ، پیرارـ و امثال آن ساخته می‌شوند…

 

متن کامل مقاله را از پیوند زیر دریافت کنید.

کارگاه ترجمه-1-عبارت‌پیرایی

پست های توصیه شده