چرا ویراستار شدی؟
| از تجربۀ مری ایمبری: ویراستار آزاد |  ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ  | 
منتشرشده در: جهان کتاب، سال چهاردهم، شمارۀ ۱ و ۲ |  ۱۳۸۸ |

… یکی از خطاهای بزرگی که دیده‌ام ویراستاران دیگر مرتکب می‌شوند بازنگاری و تغییر دادن اثر نویسنده است، به جای آنکه فقط آن را ویرایش کنند. گاه جملۀ بدی را از نو می‌نویسم یا جملۀ بیش از اندازه بلندی را به دو یا سه جمله می‌شکنم. اما اگر نتوانم لحن نویسنده را حفظ کنم و از عهدۀ آن برنیایم، به آن دست نمی‌زنم. از نویسنده می‌خواهم خودش این کار را بکند. بازنگاری اثر نویسنده لحن او را تغییر می‌دهد. این عمل به نمایش گذاشتنِ قائل نبودن احترام خاص برای نویسنده است؛ گستاخیِ تحقیرآلود، اهانت‌بار و غیرقابل‌قبول است…

 

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

چرا ویراستار شدی؟

پست های توصیه شده