کارگاه فرایند تولید کتاب  ــ برخط

مدرس: جواد رسولی

به قبولذشدگان در آزمون پایانی گواهی‌نامه داده می‌شود

۸ جلسه  |  شروع کارگاه: ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰

چهارشنبه‌ها  |  ۱۶ تا ۱۹:۳۰

پست های توصیه شده